Chương trình Water & Energy for Food (WE4F) Hỗ trợ EGreen định hướng kinh doanh và quản trị theo tiêu chí ESG: Environmental (Môi trường), Social & Corporate Governance (Xã hội & Quản trị Doanh nghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và […]