Chương trình Water & Energy for Food (WE4F)

Hỗ trợ EGreen định hướng kinh doanh và quản trị theo tiêu chí ESG: Environmental (Môi trường), Social & Corporate Governance (Xã hội & Quản trị Doanh nghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng; Định giá công ty, gọi vốn vay và bán vốn cổ phần cho EGreen.

SNV – Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam.

Là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển và tồn tại của EGreen; Hỗ trợ các thử nghiệm kỹ thuật và mô hình kinh doanh ban đầu cho EGreen; Đánh giá các tác động về mô hình kinh doanh; Hỗ trợ kỹ thuật, quản trị, kết nối các cơ hội hợp tác, thúc đẩy thị trường, hỗ trợ quảng bá thương hiệu để đảm bảo năng lực kỹ thuật và kinh doanh cho EGreen; Giới thiệu và thúc đẩy các cơ hội gọi vốn cho Egreen

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)

Là đối tác tài trợ quan trọng, hỗ trợ đầu tư kinh doanh, giảm rủi ro đầu tư và mở rộng quy mô mô hình ESCO của EGreen; Cung cấp vốn cho EGreen dưới hình thức khuyến khích tài chính dựa trên kết quả cho mỗi thiết bị phát điện khí sinh học được lắp đặt thành công; Cung cấp nguồn vốn đầu tư cần thiết cho EGreen để hợp phần các-bon nhằm hỗ trợ sự bền vững tài chính cho tương lai của Egreen.

Tổ chức Nexus for Development

Là nhà cung cấp dịch vụ các-bon; Hỗ trợ cung cấp khoản vay vốn để thúc đẩy mở rộng hệ thống lắp đặt của EGreen; Hỗ trợ kỹ thuật cho EGreen để được cấp chứng chỉ dự án các-bon; Nexus sẽ chịu trách nhiệm đăng ký dự án với tiêu chuẩn các-bon và nhận các khoản tín dụng sau đó tìm kiếm người mua các-bon. Doanh thu bán hàng từ các khoản tín dụng các-bon sẽ đảm bảo dòng tiền ổn định để EGreen tiếp tục mở rộng mô hình ESCO trong những năm tiếp theo sau khi Chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (BPP) kết thúc.

 

HD BANK – Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

Là đối tác quản lý tài chính của EGreen; Cung cấp các khoản vay lâu dài cho EGreen và khách hàng của EGreen để đầu tư vào hệ thống máy phát điện khí sinh học.